Tubs

Original Fudge
 • 50 units per PVC tub
 • 25g (unit weight)
Rocky Road
 • 26 units per PVC tub
 • 42g (unit weight)
Creamy Vanilla Fudge
 • 50 units per PVC tub
 • 25g (unit weight)
Cookie Fudge
 • 50 units per PVC tub
 • 25g (unit weight)
Coconut Ice
 • 50 units per PVC tub
 • 30g (unit weight)
Coconut Cluster
 • 40 units per PVC tub
 • 25g (unit weight)
Peanut Cluster
 • 40 units per PVC tub
 • 23g (unit weight)
Peanut Brittle
 • 30 units per PVC tub
 • 45g (unit weight)
Peanut & Sesame Brittle
 • 30 units per PVC tub
 • 45g (unit weight)
Cashew Brittle
 • 20 units per PVC tub
 • 45g (unit weight)
Almond Brittle
 • 20 units per PVC tub
 • 42g (unit weight)
 • No Added Sugar